حکم نهایی شماره ۵۱۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۱۴۷
شماره رای ۵۱۱-۱۴۷-۱
شماره سند ۱۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/05/1991
خواهان رام اینترنشنال اینداستریز اینک (رام)، یونیورسال الکترونیکس، اینک، جنرال اوویشن سپلای، اینک، گالکسی الکترونیکس کورپوریشن، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C147 Doc 140 FA
Case No: ۱۴۷