حکم نهایی شماره ۵۰ (۱۸ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۰
شماره رای ۵۰-۴۰-۳
شماره سند ۸۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/06/1983
خواهان آر.ان. پامروی، ک. اس. پامروی و آر. ام. پامروی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C40 Doc 82 FA
Case No: ۴۰