حکم نهایی شماره ۵۰۹ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۴۸
شماره رای ۵۰۹-۲۴۸-۱
شماره سند ۲۷۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/05/1991
خواهان روی پی. ام. کارلسون
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران گروه صنعتی ملی
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C248 Doc 270 FA
Case No: ۲۴۸