حکم نهایی شماره ۵۰۸ (۲ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۱۳
شماره رای ۵۰۸-۴۱۳-۳
شماره سند ۳۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/04/1991
خواهان الکس ارجاد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C413 Doc 30
Case No: ۴۱۳