حکم نهایی شماره ۵۰۷ (۲۴ اسفند ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۸۶
شماره رای ۵۰۷-۳۸۶-۱
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/03/1991
خواهان جنرال الکتریک کامپنی، از جانب ارکرافت انجین بیزنس گروپ متعلق به خود
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع نظامی، صنایع هواپیمایی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C386 Doc 160 FA
Case No: ۳۸۶