حکم نهایی شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۲
شماره رای ۵۰۵-۴۶۲-۲
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان پروین مریم سمراد، از طرف و به عنوان ولی قهری دختر خردسال خود، رویا سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ،کوروش ح. عاملی
C462 Doc 85 FA
Case No: ۴۶۲