حکم نهایی شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۴
شماره رای ۵۰۵-۴۶۴-۲
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان گیتی دیانا سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی
C464 Doc 85 fr
Case No: ۴۶۴