حکم نهایی شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۳
شماره رای ۵۰۵-۴۶۳-۲
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان پروین مریم سمراد، از جانب و به عنوان ولی قهری دختر خود، رویا سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کوروش ح. عاملی
C463 Doc 85 FA
Case No: ۴۶۳