حکم نهایی شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۵
شماره رای ۵۰۵-۴۶۵-۲
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان پروین مریم سمراد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کوروش ح. عاملی
C465 Doc 85
Case No: ۴۶۵