حکم نهایی شماره ۵۰۴ (۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۵۰
شماره رای ۵۰۴-۳۵۰-۲
شماره سند ۱۱۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/01/1991
خواهان آراکل خواجه طوریانس، آندرانیک خاچاطوریانس، آریک خواجه طوریانس، آستقیک خواجه طوریانس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی ایران، بانک بازرگانی ایران، بانک تجارت، و بانک تجارت ایران و آلمان
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کوروش ح. عاملی
C350 Doc 112 FA
Case No: ۳۵۰