حکم نهایی شماره ۵۰۳ (۱۲ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۷۴
شماره رای ۵۰۳-۴۷۴-۳
شماره سند ۱۴۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/02/1991
خواهان فیبرو کورپوریشن
خوانده وزارت جنگ-شرکت اتکا با مسئولیت محدود، شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C474 Doc 148
Case No: ۴۷۴