حکم نهایی شماره ۵۰۱ (۱۸ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۸۱
شماره رای ۵۰۱-۳۸۱-۱
شماره سند ۲۳۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/01/1991
خواهان یوترویک کورپوریشن، جان. سی. یوترویک، ماریا یوترویک، رابرت روترویک، هنریک روترویک، جان. دی. یوترویک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی، ایران-اکسپرس لاینز، سی-من-پاک
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C381 Doc 235
Case No: ۳۸۱