حکم نهایی شماره ۵۰۰ (۶ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۹۰
شماره رای ۵۰۰-۲۹۰-۱
شماره سند ۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/12/1990
خواهان افراسیاب اسعد بختیاری
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C290 Doc 58
Case No: ۲۹۰