حکم نهایی شماره ۴ (۴ خرداد ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۲۲
شماره رای ۴-۱۲۲-۳
شماره سند ۱۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/05/1982
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و شرکت پتروشیمی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C122 Doc 12 fr
Case No: ۱۲۲