حکم نهایی شماره ۴۹۹ (۶ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۶۹
شماره رای ۴۹۹-۲۶۹-۱
شماره سند ۷۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/12/1990
خواهان آلبرت بروخیم و شرکت تضامنی (مشارکت) بروخیم
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن و بانک ایران و انگلیس
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
۲۶۰ Doc 77 fa
Case No: ۲۶۹