حکم نهایی شماره ۴۹۶ (۱۸ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۹
شماره رای ۴۹۶-۳۹۹-۱
شماره سند ۱۱۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/11/1990
خواهان ساورین اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (سهامی عام)، سابقاً شرکت پارس آمریکا
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C399 Doc 116
Case No: ۳۹۹