حکم نهایی شماره ۴۹۵ (۱۸ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۸
شماره رای ۴۹۵-۳۹۸-۱
شماره سند ۱۱۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/11/1990
خواهان ساورین اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت صنایع پلاستیک شمال، سابقاً مربوط به صنایع پلاستیک شمال
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C398 Doc 118
Case No: ۳۹۸