حکم نهایی شماره ۴۹۴ (۱۸ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۷
شماره رای ۴۹۴-۳۹۷-۱
شماره سند ۹۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/11/1990
خواهان ساورین اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلاسکو-کار
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C397 Doc 97
Case No: ۳۹۷