حکم نهایی شماره ۴۹۱ (۲۰ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۳۵
شماره رای ۴۹۱-۴۳۵-۳
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/10/1990
خواهان هایلندز اینشورنس کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه ملی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، اسداله نوری
C435 Doc 159
Case No: ۴۳۵