حکم نهایی شماره ۴۹۰ (۱۲ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۷۳
شماره رای ۴۹۰-۲۷۳-۱
شماره سند ۵۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/10/1990
خواهان رضا و شهناز مهاجر-شجاعی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C273 Doc 53 FA
Case No: ۲۷۳