حکم نهایی شماره ۴۸۹ (۳ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۰۹
شماره رای ۴۸۹-۳۰۹-۳
شماره سند ۶۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/10/1990
خواهان عباس غفاری
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C309 Doc 61
Case No: ۳۰۹