حکم نهایی شماره ۴۸۶ (۷ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۱۹۷
شماره رای ۴۸۶-۱۹۷-۲
شماره سند ۱۳۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/06/1990
خواهان سی بی اس اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سی بی اس رکوردز (سهامی خاص) و بنیاد مستضعفان
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جورج اچ. آلدریچ
C197 Doc 137 FA
Case No: ۱۹۷