حکم نهایی شماره ۴۸۴ (۲۶ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۴۰
شماره رای ۴۸۴-۴۴۰-۳
شماره سند ۱۱۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/07/1990
خواهان اورتون/مک کالو کرین کامپنی
خوانده راه آهن دولتی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C440 Doc 112
Case No: ۴۴۰