حکم نهایی شماره ۴۸۱ (۸ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۴۸۱
شماره رای ۳۷۳-۴۸۱-۳
شماره سند ۱۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/08/1988
خواهان موتورولا اینک.
خوانده شرکت هواپیمایی ملی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C481 Doc 164
Case No: ۴۸۱