حکم نهایی شماره ۴۷۹ (۲ خرداد ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۷۶
شماره رای ۴۷۹-۴۷۶-۲
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/05/1990
خواهان آیتل اینترنشنال کوروپوریشن
خوانده سازمان تامین اجتماعی ایران، بانک تجارت، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C476 Doc 160
Case No: ۴۷۶