حکم نهایی شماره ۴۷۸ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۹۵۲
شماره رای ۴۷۸-۹۵۲-۲
شماره سند ۴۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان کامبیز حکیم
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C952 Doc 46
Case No: ۹۵۲