حکم نهایی شماره ۴۷۷ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۸۳
شماره رای ۴۷۷-۳۸۳-۲
شماره سند ۷۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان ریموند عبود، ولی قهری کریسلین آریان عبود
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C383 Doc 70
Case No: ۳۸۳