حکم نهایی شماره ۴۷۶ (۲۸ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۸۰۳
شماره رای ۴۷۶-۱۱۸۰۳-۱
شماره سند ۶۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/03/1990
خواهان دانلد دبلیو. دیوید
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران روبرت برینر، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C11803 Doc 65
Case No: ۱۱۸۰۳