حکم نهایی شماره ۴۶۷ (۱۱ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۶۶
شماره رای ۴۶۷-۶۶-۱
شماره سند ۱۶۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/01/1990
خواهان استنویک کورپوریشن و استنویک اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت، بانک تجارت
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C66 Doc 169 FA
Case No: ۶۶