حکم نهایی شماره ۴۷۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۴۹۱
شماره رای ۴۷۵-۱۱۴۹۱-۱
شماره سند ۲۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/05/1990
خواهان علی اصغر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C11491 Doc 29fa
Case No: ۱۱۴۹۱