حکم نهایی شماره ۴۷۴ (۲۳ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۲۶۸
شماره رای ۴۷۴-۲۶۸-۱
شماره سند ۱۳۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/03/1990
خواهان رابرت آر. شات
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن ایران، وزارت مسکن و شهرسازی ایران، پاسداران انقلاب ایران، بانک مرکزی
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C268 Doc 131 FA
Case No: ۲۶۸