حکم نهایی شماره ۴۷۳ (۲۱ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۵۷
شماره رای ۴۷۳-۳۵۷-۱
شماره سند ۱۲۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/03/1990
خواهان تی ام ئی اینترنشنال، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت لوله سازی اهواز، ساتی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C357 DOC 127
Case No: ۳۵۷