حکم نهایی شماره ۴۷۲ (۳۱ خرداد ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۷۵
شماره رای ۴۷۲-۲۵۸-۱
شماره سند ۱۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 21/06/1990
خواهان وارو اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، صنایع الکترونیک ایران، (شرکت تابعه سازمان صنایع نظامی)، وزارت دفاع ملی
شعبه یک
داوران ‌ اسداله نوری، روبرت برینر، هوارد ام. هولتزمن
C275 Doc 126
Case No: ۲۷۵