حکم نهایی شماره ۴۶ (۴ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۷
شماره رای ۴۶-۵۷-۲
شماره سند ۷۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/05/1983
خواهان کیمبرلی کلاک کورپویشن
خوانده بانک مرکزی ایران، صنایع کاغذسازی نوظهور، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله،،‌جرج اچ. آلدریچ
C57 Doc 71 FA
Case No: ۵۷