حکم نهایی شماره ۴۶۸ (۲۰ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۴۵۸
شماره رای ۴۶۸-۱۲۴۵۸-۲
شماره سند ۵۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/02/1990
خواهان چارلز پی. استوارت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C12458 Doc 56
Case No: ۱۲۴۵۸