حکم نهایی شماره ۴۶۴ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۹۴
شماره رای ۴۶۴-۴۹۴-۳
شماره سند ۹۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/04/1990
خواهان اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن
خوانده شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C494 Doc 94
Case No: ۴۹۴