حکم نهایی شماره ۴۶۰ (۸ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۸۰
شماره رای ۴۶۰-۸۸۰-۲
شماره سند ۱۲۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/12/1989
خواهان امانوئل تو
خوانده گریتر مادستواینشورنس آسوشییتس، و ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C880 Doc 128fa
Case No: ۸۸۰