حکم نهایی شماره ۴۵۸ (۴ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۲۸۶
شماره رای ۴۵۸-۱۱۲۸۶-۳
شماره سند ۹۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/02/1990
خواهان یونایتد پینتینگ کامپنی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C11286 Doc 95 FA
Case No: ۱۱۲۸۶