حکم نهایی شماره ۴۵۶ (۲۴ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۱۰۲
شماره رای ۴۵۶-۱۱۱۰۲-۳
شماره سند ۱۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/12/1983
خواهان اوشن-ار کارگو کلیمز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C11102 Doc 12
Case No: ۱۱۱۰۲