حکم نهایی شماره ۴۵۵ (۲۴ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۴۲۹
شماره رای ۴۵۵-۱۱۴۲۹-۳
شماره سند ۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/12/1989
خواهان اوشن-ار کارگو کلیمز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C11429 Doc 34
Case No: ۱۱۴۲۹