حکم نهایی شماره ۴۵۱ (۱۴ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۲۵۱
شماره رای ۴۵۱-۲۵۱-۲
شماره سند ۱۳۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/12/1989
خواهان جرج ادواردز
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C251 Doc 137
Case No: ۲۵۱