حکم نهایی شماره ۴۵۰ (۶ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴۷
شماره رای ۴۵۰-۴۴۷-۳
شماره سند ۲۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/11/1989
خواهان داوید هارونیان
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C447 Doc 24
Case No: ۴۴۷