حکم نهایی شماره ۴۴۴ (۹ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۹۴۰
شماره رای ۴۴۴-۹۴۰-۲
شماره سند ۱۶۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/10/1989
خواهان ویلفرد ج. گالین و بنی دیبا
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C940 Doc 167
Case No: ۹۴۰