حکم نهایی شماره ۴۴۳ (۲۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۹۶۵
شماره رای ۴۴۳-۹۶۵-۲
شماره سند ۷۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/10/1989
خواهان کردیت کورپ اینترنشنال اینکورپوریتد، دوریان اینترنشنال کردیت کامپنی اینکورپوریتد
خوانده شرکت کارتن ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C965 Doc 78
Case No: ۹۶۵