حکم نهایی شماره ۴۴۰ (۱۴ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۱۸۳
شماره رای ۴۴۰-۱۲۱۸۳-۱
شماره سند ۶۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/10/1989
خواهان جیمی بی لیچ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوراد ام. هولتزمن
C12183 doc 65fa
Case No: ۱۲۱۸۳