حکم نهایی شماره ۴۳ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۹
شماره رای ۴۳-۱۸۹-۳
شماره سند ۲۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/05/1983
خواهان فرنچ امریکن بنکینگ کورپوریشن
خوانده ایرانیت (شرکت سهامی عام)
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C189 Doc 27 fr
Case No: ۱۸۹