حکم نهایی شماره ۴۳۸ (۱۴ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای ۴۳۸-۴۳۰-۱
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/09/1989
خواهان راک ول اینترنشنال سیستمز اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع ملی)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C430 Doc 160
Case No: ۴۳۰