حکم نهایی شماره ۴۳۷ (۱ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۱۵۹
شماره رای ۴۳۷-۱۰۱۵۹-۳
شماره سند ۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/10/1989
خواهان آلفرد هیبر، پی.ا.
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C10159 doc 40
Case No: ۱۰۱۵۹