حکم نهایی شماره ۴۳۲ (۲ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۸۱۲
شماره رای ۴۳۲-۱۰۸۱۲-۳
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/08/1989
خواهان تله داین اینداستیریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C10812 Doc 114 fr
Case No: ۱۰۸۱۲