حکم نهایی شماره ۴۳۲ (۲۲ خرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۶۴۵
شماره رای ۴۲۳-۱۰۶۴۵-۱
شماره سند ۵۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/06/1989
خواهان استفن جی. شیفلت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری ،هوارد ام. هولتزمن
C10645 Doc 57 fr
Case No: ۱۰۶۴۵